Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 22 : OSOKU NARIMASHITA ( Con đã về muộn. )

 

アンナ: おかあさん、ごめんなさい。おそくなりました。

               Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã về muộn.

寮母: アンナさん、10ぷん遅刻ちこくです。約束やくそくやぶってはいけません。

           Anna này, con về muộn những 10 phút.Thất hứa là không được!

アンナ: すみません。をつけます。

               Con xin lỗi. Con sẽ chú ý hơn.

1.Cách đổi tính từ sang phó từ 

+ Tính từ đuôi I : đổi đuôi I thành KU.

OSOI ( Muộn ) => OSOKU 

Ví dụ: OSOKU NARIMASHITA ( đã về muộn )

+ Tính từ đuôi NA : thêm NI vào sau từ đó

JÔZU ( giỏi ) => JÔZUNI 

Ví dụ: JÔZUNI NARIMASHITA ( đã trở nên giỏi ) 

2.FUN/PUN : Phút

NIFUN ( 2 phút ), JIPPUN/JUPPUN ( 10 Phút ) 

3.Động từ thể TE + WA IKEMASEN

+ Động từ thể TE thêm WA IKEMASEN nghĩa là không được làm việc gì .

Ví dụ:

YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN. ( Không được thất hứa ) 

KAN KAN

Từ mêu tả ai đó đang giận sôi lên

 

PUN PUN 

Từ mêu tả vẻ mặt giận dỗi

 

GAMI GAMI

Từ mêu tả hành động rầy la, càu nhàu, hay quát mắng một ai đó

 

Được đóng lại.