Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 率 ( Suất )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Suất

Nghĩa: 

Noi theo, quản lãnh

Kunyomi ( 訓読み ).

ひき(いる)

Onyomi ( 音読み ).

ソツ, リツ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiragananghĩa
率先そっせんsự dẫn đầu
低率ていりつtỷ lệ thấp
伝導率でんどうりつTính dẫn; tỷ lệ truyền dẫn
率直な そっちょくなthẳng thắn
倍率ばいりつbội số phóng đại; số lần phóng đại
伸び率のびりつTốc độ tăng trưởng; hệ số giãn
出生率しゅっしょうりつtỷ lệ sinh

Được đóng lại.