Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 22 : Cách đổi tính từ thành phó từ

Để chia tính từ sang phó từ chúng ta làm như sau:

Đối với tính từ đuôi I, kết thúc bằng âm tiết I, khi sang phó từ thì đổi đuôi I thành KU. Ví dụ: HAYAI, “sớm”, khi sang phó từ là HAYAKU.

 

 

 

HAYAKU kết hợp với NARIMASHITA, nghĩa là “đã trở thành”, sẽ được HAYAKU NARIMASHITA, ý là “cái gì đó trở nên sớm hơn”. 

Đối với tính từ đuôi NA, khi đổi sang phó từ thì thêm NI vào sau. Tôi xin lấy ví dụ với từ JÔZU nghĩa là “giỏi cái gì”. 

 

 

Các bạn đã được học là khi tính từ đuôi NA bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ thêm NA vào sau. Tức là, JÔZU thành JÔZUNA. Còn khi sang phó từ thì thêm NI vào sau. Như vậy, JÔZU thành JÔZUNI. “Đã trở nên giỏi cái gì” là JÔZUNI NARIMASHITA. 

 

Được đóng lại.