Tổng hợp mẫu câu

Đọc tiếp »

Mẫu câu う – お

Đọc tiếp »

Mẫu câu を

Đọc tiếp »

をよぎなくされる

Đọc tiếp »

をよぎなくさせる

Đọc tiếp »

をもとに

Đọc tiếp »

をものともせずに

Đọc tiếp »

をふまえ

Đọc tiếp »

をのぞいて

Đọc tiếp »

をとわず

Đọc tiếp »

をつうじて

Đọc tiếp »

をちゅうしんに

Đọc tiếp »