Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 15 : Thể phủ định của tính từ

Trong bài 13, chúng ta đã học là tính từ trong tiếng Nhật có 2 loại: tính từ đuôi I và tính từ đuôi NA. Tính từ đuôi I kết thúc bằng âm tiết I, ví dụ như ATARASHII, “mới”. Tính từ đuôi NA khi bổ nghĩa cho danh từ sẽ thêm NA vào sau. Ví dụ, DAIJÔBU, “không sao/ổn”, mà chúng ta học trong bài, khi đứng trước danh từ sẽ thành DAIJÔBUNA.

 

 

Để biến tính từ đuôi I sang thể phủ định, thay I bằng KUNAI. Như vậy, thể phủ định của ATARASHII, “mới”, là ATARASHIKUNAI, “không mới”. 

 

Để biến tính từ đuôi NA thành thể phủ định, thêm DEWANAI. Như vậy, thể phủ định của DAIJÔBU, “không sao/ổn”, là DAIJÔBU DEWANAI, “không ổn”.

Nếu thay DEWANAI bằng JANAI, và nói DAIJÔBU JANAI thì sẽ thân mật hơn.

 

Được đóng lại.