Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 18 : Động từ thể TE + SHIMAIMASHITA

SHIMAIMASHITA được dùng sau các động từ thể TE để nhấn mạnh bạn đã kết thúc một hành động nào đó. Có nghĩa là bạn không thể làm lại hành động đó được nữa hoặc mang nó quay trở lại trạng thái ban đầu. Vì vậy, SHIMAIMASHITA, thường được dùng khi bạn làm việc gì đó không thành công hoặc bạn thấy hối tiếc về việc mình đã làm.

 

 

Ví dụ, giả sử bạn làm vỡ đĩa. Từ “làm vỡ” là WARIMASU. Trong từ nay, âm tiết đứng trước MASU là RI. Vì thế, thể TE sẽ là WATTE, rồi thêm SHIMAIMASHITA. Như vậy, WATTE SHIMAIMASHITA nghĩa là “Tôi làm vỡ đĩa mất rồi”. Câu này thể hiện được sắc thái là bạn đã bất cẩn làm vỡ đĩa. 

 

Được đóng lại.