Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 16 : Cách sử dụng trợ từ NI

Nếu động từ trong phần vị ngữ thể hiện sự tồn tại, ví dụ như IMASU, nghĩa là “có” hoặc “tồn tại”, thì NI chỉ địa điểm. Ví dụ, “Tôi đang ở nhà ga” là WATASHI WA EKI NI IMASU.

Nếu động từ thể hiện sự di chuyển hoặc sự thay đổi, ví dụ như IKIMASU, nghĩa là “đi”, thì NI chỉ nơi đến. Ví dụ, “Tôi đi đến nhà ga” là WATASHI WA EKI NI IKIMASU.

NI cũng chỉ một thời gian cụ thể, ví dụ như ngày hoặc giờ. Ví dụ với câu “Anna đến vào lúc 10 giờ”. 10 giờ là JÛJI. “Đến” là KIMASU. Vì thế, câu này là ANNA WA JÛJI NI KIMASU.

Từ NI không dùng với các từ như là “ngày mai” hoặc “tuần sau” bởi vì ngày giờ mà những từ này nói đến sẽ thay đổi, tùy thuộc vào thời điểm nói. Vì thế, trong câu “Anna sẽ đến vào ngày mai”, thì “ngày mai” là ASHITA, như vậy sẽ nói là ANNA WA ASHITA KIMASU. Không thể nói ANNA WA ASHITA NI KIMASU.

Ngoài ra, NI cũng còn có các chức năng khác nữa. Chúng ta sẽ học tiếp khi nào những chức năng này xuất hiện trong các bài học tiếp theo. 

 

 

 

Được đóng lại.