Cùng nhau học tiếng nhật

いったらありはしない

—***—

【いったらありはしない  】→ tham khảo【といったらありはしない

Được đóng lại.