Cùng nhau học tiếng nhật

よぎなくさせる

—***—

Cấu trúc   【よぎなくさせる】  →  tham khảo 【をよぎなくさせる

Được đóng lại.