Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 23 : ~であれ ( Dù có là, hãy là )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp đưa ra một số ví dụ A hay B, dù có là A hay là B thì cũng sẽ có một tính chất, đặc điểm chung nào đó, cùng thuộc về một nhóm / đặc điểm chung nào đó.

Hoặc còn có thể mang nghĩa hãy là, hãy thành, hãy như thế nào đó

Ví dụ:

晴天であれ、雨天であれ、実施計画は変更しない。
 
Dù trời nắng hay trời mưa nhưng kế hoạch thực hiện vẫn không thay đổi
 
貧乏であれ、金持ちであれ、彼にたいする気持ちは変わらない。
 
Anh ấy nghèo hay giàu thì tấm lòng của tôi đối với anh ấy vẫn không thay đổi
 
試験の時期が春であれ秋であれ、準備の大変さは同じだ。
 
Thời gian thi, dù là mùa xuân hay mùa thi thì sự vất vả chuẩn bị vẫn như nhau.
 

Được đóng lại.