Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 宇宙から物を運んだ初めての日本のカプセル

宇宙うちゅうからものはこんだはじめての日本にっぽんカプセル

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

*Trạm vũ trụ Quốc tế hay Trạm Không gian Quốc tế là một tổ hợp công trình nhằm nghiên cứu không gian, đang ở giai đoạn lắp ráp trên quỹ đạo cận Trái Đất, nhờ sự hợp tác của năm cơ quan không gian: NASA, RKA, JAXA, CSA và 10 trong 17 nước thành viên của ESA.

Được đóng lại.