Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 5 : Cách biến động từ thành thể phủ định và nghi vấn

Các động từ kết thúc bằng MASU được gọi là động từ thể MASU. Thể này được dùng khi nói một cách lịch sự. Để biến thành thể phủ định, đổi MASU thành MASEN. Như vậy, YOMIMASU, nghĩa là “đọc”, thành YOMIMASEN, nghĩa là “không đọc”.

Để biến thành thể nghi vấn, thêm trợ từ KA vào cuối câu và khi nói thì lên giọng. Thể nghi vấn của YOMIMASU là YOMIMASU KA. 

Được đóng lại.