Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 39 : KAZE DA TO OMOIMASU (Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh.)

医者 : どうしましたか。

            Chị bị làm sao vậy?

アンナ : せきがます。

                Tôi bị ho.

寮母 : ねつも37.8あります。

            Cô ấy cũng bị sốt 37,8 độ.

医者 : のどせてください。かぜだとおもいます。

           Để tôi khám họng. Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh.

1.Cách nói các triệu chứng bệnh

+ ATAMA GA ITAI DESU ( Tôi bị đau đầu )
+ HANAMIZU GA DEMASU ( Tôi bị sổ mũi ) 
+ ONAKA GA ITAI DESU ( Tôi bị đau bụng ) 

2._TO OMOIMASU ( Tôi nghĩ là_ )

+ Khi thể hiện ý kiến, quan điểm hoặc phỏng đoán, đầu tiên nói điều bạn nghĩ rồi thêm TO OMOIMASU.Trước TO OMOIMASU, nếu dùng động từ thì ở dạng thông thường.

Ví dụ:

KANOJO WA KIMASU . ( Cô ấy sẽ đến. ) => KANOJO WA KURU TO OMOIMASU. ( Tôi nghĩ cô ấy sẽ đến. )

KONKON

Ho húng hắng

 

GOHOGOHO

Ho sù sụ

Được đóng lại.