Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 26 : Thể ý chí của động từ

GANBARÔ, nghĩa là “hãy cùng cố gắng”, là một thể chia của động từ, gọi là “thể ý chí”. Thể này thể hiện ý chí của người nói, cũng có thể dùng để rủ người khác cùng làm việc gì hoặc là giục người đó làm việc gì. Tuy nhiên, không dùng thể này khi nói với người trên.

Sau đây, tôi sẽ nói về cách đổi động từ thể MASU sang thể ý chí.

 

Đầu tiên, nếu nguyên âm E ở cuối âm tiết đứng ngay trước MASU, thì đổi MASU thành YÔ. Ví dụ, TABEMASU, “ăn”, trở thành TABEYÔ, “ăn thôi”.

Thứ hai, nếu nguyên âm I ở cuối âm tiết đứng ngay trước MASU thì có 2 cách biến đổi:

Cách thứ nhất là đổi MASU thành YÔ. Ví dụ, OKIMASU, “ngủ dậy”, thành OKIYÔ, “dậy thôi”. SHIMASU, “làm”, thành SHIYÔ, “làm thôi”. 

Cách thứ hai là bỏ MASU, đổi nguyên âm I thành O, và thêm U. Một ví dụ là GANBARIMASU, “cố gắng”, trong đoạn hội thoại hôm nay. Khi chia ở thể ý chí, từ này trở thành GANBARÔ, “hãy cùng cố gắng”. Các bạn lưu ý, mặc dù thêm U nhưng phát âm là GANBARÔ, nghĩa là âm O được kéo dài 1 nhịp. 

 

Được đóng lại.