Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 7 : Anh/Chị có thể cho tôi biết địa chỉ liên lạc được không ?

 

 

みか :ここで、お別れね。

 

           Chúng ta chia tay ở đây nhé

 

レオ :みかさん、連絡先を教えて くれませんか?

 

           Chị Mika,chị có thể cho tôi địa chỉ liên lạc của chị được không?

 

         いいわよ。

 

           Được chứ

 

Mẫu câu

 

          連絡先を教えて くれませんか? :Anh/chị có thể cho tôi biết địa chỉ liên lạc được không?

 

Nâng cao

 

あのう、連絡先を教えて くれませんか? :Anh/chị có thể cho tôi biết địa chỉ liên lạc được không?

 

Chú thích

 

連絡先 :  Địa chỉ liên lạc

 

電話 :  Điện thoại

 

電話 :  số

 

電話番号 :  số điện thoại

 

Được đóng lại.