Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 6: 学生ですか

学生がくせいですか

Cháu Kento là sinh viên à?

Hội Thoại:

 

A: けんじんさんは学生がくせいですか

     Cháu Kento là sinh viên à?

B: いいえ、もう学生がくせいじゅありません。

      Không ạ, cháu không còn là sinh viên nữa.

     社会しゃかいじんです。

     Cháu đi  làm rồi ạ.

A: あ、そうですか。それは失礼しつれいしました。

     À, thế à. Chú xin lỗi.

Từ vựng:

学生がくせい (がくせい) học sinh

社会しゃかいじん (しゃかいじん) người đi làm

失礼しつれいしました しつれいしました。 Xin lỗi.

Chú ý:

Trong tiếng Nhật, khi đối thoại với ai đó, người Nhật không dùng đại từ ngôi thứ hai là あなた để gọi mà thường gọi bằng họ(tên).

Thể phủ định của です là じゃありません hay ではありません 

Được đóng lại.