Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 17 : Tính từ + SÔ

Giống như trong OMOSHIROSÔ, nghĩa là “có vẻ thú vị”, bạn thêm SÔ sau tính từ để diễn đạt điều bạn nghĩ hoặc đoán sau khi nhìn/nghe ai hoặc cái gì.

bài 13, bạn đã được học là trong tiếng Nhật có 2 loại tính từ. Loại thứ nhất là tính từ đuôi I. Các tính từ này kết thúc bằng âm tiết I, như OMOSHIROI, “thú vị”; và ISOGASHII, “bận rộn”.

 

 

 

Lọai thứ hai là tính từ đuôi NA. Các từ này khi đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa sẽ có thêm đuôi NA.Ví dụ, HIMA, nghĩa là “rảnh rỗi”. 

Về cách dùng SÔ sau tính từ để chỉ sự phỏng đoán thì như sau:

Đối với tính từ đuôi I, đổi I thành SÔ. Ví dụ, ISOGASHII thành ISOGASHISÔ, “có vẻ bận rộn”. 

Đối với tính từ đuôi NA, bạn chỉ cần thêm SÔ vào sau. Ví dụ, HIMA thành HIMASÔ, “có vẻ rảnh rỗi”. 

 

 

Bây giờ, tôi sẽ giải thích cách đổi SÔ sang thể phủ định. Trong trường hợp tính từ đuôi I, đổi I thành KU NASASÔ. Ví dụ, ISOGASHII đổi thành ISOGASHIKU NASASÔ, nghĩa là “có vẻ không bận rộn”. 

Đối với tính từ đuôi NA, thêm DEWA NASASÔ sau tính từ. Ví dụ, HIMA đổi thành HIMA DEWA NASASÔ, “có vẻ không rảnh rỗi”. 

 

Được đóng lại.