Cùng nhau học tiếng nhật

のでは

—***—

Cấu trúc

のでは ( Nếu )

[ N/Na なのでは]  [A/V のでは]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dựa trên tình huống hiện tại hoặc những điều vừa mới nghe, để diễn tả ý nghĩa “nếu thế / trong tình huống như thế”. Theo sau, thường có những cách nói diễn tả thái độ tiêu cực, như 「こまる」、「たいへんだ」.Trong văn nói, nó thường biến thành dạng 「なんじや」、「んじや」.

Được đóng lại.