Cùng nhau học tiếng nhật

ねばならない

—***—

Cấu trúc

ねばならない ( Phải V )

[V-ねばならない]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Cách nói mang tính văn viết của 「…なければならない」.
→ tham khảo 【なければ】2

Được đóng lại.