[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] ことだし

Cấu trúc

ことだし vả lại/ vì… cũng

[N/Na であることだし] [Naなことだし] [A/V ことだし]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Bài viết phù hợp với bạn