Cùng nhau học tiếng nhật

かける

—***—

Cấu trúc 1

R-かける< tác động >

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Được gắn vào sau dạng liên dụng của động từ, biểu thị ý nghĩa “thực hiện những hành động, động tác gây ảnh hưởng đến đối tượng”. 「人に相談を持ちかける」(nêu ra để thảo luận) ở ví dụ (4) là lối nói có tính thành ngữ. Ngoài ra còn có những cách nói như「問いかける」 (đặt câu hỏi), 「語りかける」(kể chuyện cho ai nghe), 「誘いかける」 (kêu gọi).

Cấu trúc 2

R-かける<đang dở dang>

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Được gắn vào sau dạng liên dụng của động từ, biểu thị ý nghĩa “đang làm đến giữa chừng”. Có trường hợp diễn tả một động tác có chủ ý đã bắt đầu, và vẫn còn đang ở giữa quá trình thực hiện, như ở ví dụ (1), (2). Nhưng cũng có trường hợp diễn tả một sự việc không chủ ý đã xảy ra, và vẫn còn đang ở giữa quá trình diễn tiến, như ở ví dụ (3), (4).

Được đóng lại.