Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 22 : Tôi sẽ cố gắng

小野 : レオか、よく来たな。

               Em là Leo à ? Chào mừng em đã tới đây .

レオ : よろしくお願いします。

               Rất mong được thầy giúp đỡ .

小野 : しばらくここで修行を積みなさい。

               Trong thời gian ở đây , em hãy cố gắng luyện tập nhé .

レオ : はい、頑張ります。

               Vâng , em sẽ cố gắng

Mẫu câu : 

がんばります :Tôi sẽ cố gắng

Nâng cao 

がんばって :cố lên

がんばれ !Hãy cố lên 

がんばろう :Cùng cố gắng nhé 

がんばってください :Hãy cố gắng nhé 

Chú ý 

修行を積む :Cố gắng đạt được mục đích trong lĩnh vực của mình 

                    ( nhấn mạnh đến nỗ lực về mặt ý chí , tinh thần )

Được đóng lại.