Cùng nhau học tiếng nhật

よぎなくされる

—***—

Cấu trúc               【よぎなくされる】   → tham khảo 【をよぎなくされる

Được đóng lại.