Cùng nhau học tiếng nhật

のではあるまいか 

—***—

Cấu trúc 【のではあるまいか】   → tham khảo【ではあるまいか

Được đóng lại.