Cùng nhau học tiếng nhật

お…する

—***—

Cấu trúc

お…する ( Làm / thực hiện )

[おR-する] [ごNする]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Sử dụng động từ dạng liên dụng hoặc các danh từ Hán Nhật chỉ hành vi. Là cách nói khiêm tốn với ý nghĩa : mình làm cho người khác một việc gì đó. Trường hợp sử dụng chung với các danh từ Hán Nhật như câu (4), (5), thì thường có dạng 「ごNする」 , nhưng trường hợp 「電話する」 thì sử dụng 「お電話する」 . Có thể dùng hình thức「おR-する」 để đề nghị mình làm cho người khác một việc gì đó giống như câu (1).「お…いたす」 là cách nói lịch sự hơn.

Được đóng lại.