Cùng nhau học tiếng nhật

いっそ

—***—

Cấu trúc 1

いっそ thà … (còn hơn)

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Đi kèm với các cách nói về ý chí(…よう) , ý muốn(…たい), nhận định(…べきだ), khuyên nhủ(…たらどうか) ở cuối câu để diễn đạt tâm trạng trong hoàn cảnh đang có vấn đề xảy ra là “để giải quyết tình hình này cần phải dứt khoát thay đổi”. Cách nói 「いっそのこと」 ở ví dụ (5) là thành ngữ. Tuy đây là văn nói nhưng là cách nói hơi cổ.

Cấu trúc 2

よりいっそ(のこと) thà (dứt khoát)
[N/V よりいっそ (のこと)]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Hình thức mẫu câu là 「XよりもいっそY」 , diễn đạt tâm trạng “bỏ X, dứt khoát làm Y” khi đứng trước một vấn đề nào đó.

Được đóng lại.