Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 100 : ~について~ ( Về việc… )

Giải thích:

Biểu thị ý nghĩa liên quan đến vấn đề gì đó

Ví dụ :

農村の生活様式について調べている
 
Tôi đang tìm hiểu về các sinh hoạt ở nông thôn
 
その点については全面的に賛成はできない。
 
Về điểm đó, tôi hoàn toàn không thể tán thành
 
事故の原因について究明する。
 
Tôi sẽ tìm hiểu tường tận về nguyên nhân tai nạn
 

Được đóng lại.