Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 27 : ~ないですむ(~ないで済む)Xong rồi…không, đủ rồi…không

*Giải thích:
 
Thể hiện ý nghĩa cho dù không cần làm dự định, kế hoạch thì cũng có kết quả tốt. Tránh những chuyện dự đoán.
 
*Ví dụ:
 
道がすいていたので遅刻しないで済んだ。
 
Vì đường vắng nên tôi đã không trễ giờ
 
電話が話がついたので、行かない済んだ
 
Tôi đã nói chuyện xong bằng điện thoại nên không cần phải đi
 
古い携帯電話をもらったので、買わないで済んだ。
 
Vì có điện thoại cũ đủ rồi nên không cần phải mua
 

Được đóng lại.