Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 35 : Thể khả năng của động từ

Thể khả năng của động từ có hai ý nghĩa. 

Một là có khả năng làm việc gì đó. Ví dụ, nếu muốn nói “Tôi có thể nói tiếng Nhật”, bạn dùng thể khả năng của động từ HANASHIMASU, nghĩa là “nói”, là HANASEMASU, “có thể nói”. 

Ý nghĩa thứ hai là được phép làm việc gì dưới một hoàn cảnh nhất định. Ví dụ, khi muốn nói có thể dùng thẻ tín dụng, bạn dùng thể khả năng của động từ TSUKAIMASU, “dùng”, và nói TSUKAEMASU, “có thể dùng”. 

Nhưng không phải tất cả các động từ đều có thể chia thể này. Những động từ không liên quan đến ý chí của con người không thể chia thể này, ví dụ như động từ FURIMASU, khi dùng với nghĩa “mưa rơi” .

Sau đây là cách để chia động từ sang thể khả năng:

Đầu tiên là các động từ mà nguyên âm trong âm tiết đứng trước MASU là E. Với các từ này, trước MASU thêm RARE. Ví dụ: TABEMASU, “ăn”, thành TABERAREMASU, “có thể ăn”.

Thứ hai là các động từ mà nguyên âm trong âm tiết đứng trước MASU là I. Với các từ này có 2 cách chia: 

Cách thứ nhất là đổi nguyên âm I thành E. Ví dụ, HANASHIMASU thành HANASEMASU, TSUKAIMASU thành TSUKAEMASU. 

 

Cách thứ hai là thêm RARE trước MASU. Ví dụ: 
MIMASU, “xem”, thành MIRAREMASU, “có thể xem”. 

Một số động từ được chia bất quy tắc. KIMASU, “đến”, thành KORAREMASU, “có thể đến”. SHIMASU, “làm”, thành DEKIMASU, “có thể làm”. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. 

 

 

Được đóng lại.