Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 36 : Động từ thể NAI bỏ NAI + NAKEREBA NARIMASEN

Khi muốn nói phải hoặc cần làm gì, thay đuôi NAI của động từ thể NAI bằng NAKEREBA NARIMASEN. 

Ví dụ, nếu muốn nói “phải học”, thì đầu tiên đổi động từ BENKYÔ SHIMASU, “học”, sang thể NAI, là BENKYÔ SHINAI. Sau đó, thay NAI bằng NAKEREBA NARIMASEN. Như vậy, nói là BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN.

Nói thân mật thì NAKEREBA NARIMASEN thành NAKYA. Nên “phải học” nói là BENKYÔ SHINAKYA.

Nếu không phải làm việc gì đó, thì thay NAI bằng NAKUTEMO II DESU, nghĩa là “không phải làm”. Như vậy, để nói “không phải học” thì thay NAI trong BENKYÔ SHINAI, “không học”, bằng NAKUTEMO II DESU, và nói BENKYÔ SHINAKUTEMO II DESU. Nhưng mà, đây chỉ là một câu ví dụ thôi. Các bạn nhớ là học rất quan trọng đấy. Các bạn hãy cố gắng học nhé. 

 

Được đóng lại.