Cùng nhau học tiếng nhật

をものともせずに

Cấu trúc

をものともせずに  Mặc cho / bất chấp

[Nをものともせずに]

Ví dụ

①  かれらのヨットは、あらしをものともせずに、荒海あらうみわたった。
  Chiếc thuyền buồm của họ, mặc cho bão tố, đã vượt qua sóng dữ.

②  ばくだいな借金しゃっきんをものともせずに、かれ社長しゃちょうになることをけ、事業じぎょう立派りっぱなおらせた。
  Bất chấp số nợ khổng lồ, anh ta đã nhận làm giám đốc, và đã chấn chỉnh lại việc kinh doanh một cách đáng kính nể.

③  周囲しゅうい批判ひはんをものともせずに、彼女かのじょ自分じぶん信念しんねんつらぬとおした。
  Cô ấy giữ vững niềm tin của mình bất chấp phê phán của những người xung quanh.

Ghi chú :

Biểu thị ý nghĩa “sẵn sàng đương đầu đối phó, không ngại những điều kiện khó khăn”. Theo sau là những cách nói biểu thị ý nghĩa giải quyết vấn đề. Đây là cách nói mang tính văn viết.

Được đóng lại.