Cùng nhau học tiếng nhật

をかわきりとして

—***— 

Cấu trúc   【をかわきりとして 】  → tham khảo 【をかわきりに

Được đóng lại.