Cùng nhau học tiếng nhật

の ( Mẫu 2 )

—***—

Cấu trúc 1

…の < câu hỏi > … chứ ? /… thế?

[ N/Naなの]  [A/Vの]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Diễn tả câu hỏi, bằng cách lên giọng ở cuối câu. Dùng trong văn nói đối với trẻ con và những người thân quen.

Cấu trúc 2

…の < quả quyết nhẹ > … đó / mà

[ N/Naなの]  [A/Vの]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Trẻ con và phụ nữ thường dùng, kèm với sự hạ giọng ở cuối câu, để quả quyết với giọng điệu nhẹ nhàng.

Cấu trúc 3

…の < xác nhận > hả ? / ư ?

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Dùng để hỏi lại đối phương, bằng cách lên giọng hoặc xuống giọng ở cuối câu.

Cấu trúc 4

…の < nhẹ nhàng ra lệnh > hãy … nhé

[V-る/V-ない の]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Phát âm với giọng ngang, hoặc xuống giọng ở cuối câu, dùng trong trường hợp phụ nữ muốn ra lệnh hoặc cấm đoán, với một giọng điệu nhẹ nhàng, những kẻ bề dưới của mình.

Được đóng lại.