Cùng nhau học tiếng nhật

さぞ…ことだろう

—***—

Cấu trúc【さぞ…ことだろう】→   tham khảo 【ことだろう

Được đóng lại.