Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 32 : ~なくちゃいけない~ ( Không thể không (phải) )

*Giải thích:
 
Động từ thể ない bỏ い thay bằng なくちゃいけない . Có nghĩa cần thiết làm làm gì đó.
 
*Ví dụ:
 
食べなくちゃいけない。
 
Tôi phải ăn
 
10時前に寝なくちゃいけない。
 
Tôi phải ngủ trước 10h
 
毎日勉強しなくちゃいけない。
 
Tôi phải học bài mỗi ngày
 
*Chú ý:
 
Mẫu câu này tương đương mẫu câu なくてはいけない。
 
Tuy nhiên người ta sử dụng mẫu câu なくちゃいけない để biểu đạt trong văn nói

Được đóng lại.