Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 93 : ~たらんとする ( Muốn trở thành, xứng đáng với )

Giải thích:

Mang ý nghĩa làm việc gì đó với mục tiêu hoặc một việc gì đó sẽ phù hợp với mục tiêu.

Ví dụ:

彼女が仕事を辞めたのは、よい母たらんとする意見の表れとも言える。
 
Việc cố ấy nghỉ làm có thể nói cũng là một biểu hiện ý kiến muốn trở thành một người mẹ tốt.
 
リーダーたらんとする者が、そんな弱気でどうするだ。
 
Người muốn trở thành lãnh đạo nhưng với tính khí yếu như thế này thì làm như thế nào đây.

Được đóng lại.