Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 今年売れた音楽のCDやDVD 1番は安室奈美恵さん

今年ことしれた音楽おんがくのCDやDVD 1ばん安室あむろ奈美恵なみえさん

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.