Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 門 ( Môn )

Kanji:

Âm Hán:

Môn

Nghĩa: 

Cái cửa, loại

Kunyomi ( 訓読み ).

かど

Onyomi ( 音読み ).

モン

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
かどcổng
門を閉めるもんをしめるgài cửa
門下生もんかせいmôn đệ; hậu sinh
門外漢もんがいかんngười không có chuyên môn
門前もんぜんtrước nhà

Được đóng lại.