Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 4: なんていったんですか

なんていったんですか

Tôi thích bóng đá

Hội Thoại:

 

B: スポーツはなんが好きですか

     Anh thích môn thể thao gì?

A: 僕はサッカーが好きです。

     Tôi thích bóng đá.

B: サッカーですか。わたし野球やきゅう

    Bóng đá à. Tôi thì thích bóng chày.

A: 野球やきゅうはルールがよくわからなくて・・・

     Tôi không hiểu rõ về luật bóng chày…

B: 簡単かんたんですよ

     Đơn giản lắm.

Từ vựng:

野球やきゅう やきゅう bóng chày

ルール luật, quy tắc

簡単かんたん かんたん đơn giản

Chú ý:

● よくわからない không hiểu rõ

よくわからなくて là cách nói khi bỏ lửng giữa câu.

● Cách diễn đạt sở thích: AはBがすきです A thích B

わたしは買い物が好きです ( tôi thích mua hàng)

Được đóng lại.