Cùng nhau học tiếng nhật

べく

Cấu trúc

べく  

[V-るべく]

Là hình thái liên dụng của trợ động từ văn cổ 「べし」. Trong ngôn ngữ hiện đại cũng vẫn sử dụng như một cách nói trang trọng, có tính văn viết. Đi sau động từ dạng từ điển. Động từ「する」 có 2 hình thức là 「するべく」và 「すべく」 nhưng「すべく」có cảm giác cứng nhắc hơn.

Cấu trúc 1

… べくV-た V ( Để )

Ví dụ

① 大学だいがくすすむべく上京じょうきょうした。
  Tôi đã lên thủ đô để học đại học.

② すみやかに解決かいけつすべく努力致どりょくいたします。
  Tôi sẽ cố gắng để giải quyết nhanh.

③ しかるべく処置しょちされたい。
  Tôi muốn anh xử lí cho thích hợp.

Ghi chú :

Có ý nghĩa 「…をするために」, 「…する事ができるように」(để (làm)…, để có thể (làm) được). Ví dụ (3) có nghĩa 「適切に処置してください」(hãy xử lí cho thích hợp). Là cách nói trang trọng, có tính chất văn viết.

Cấu trúc 2

V…べくしてV-た  V  ( Thì cũng phải thôi / V là đúng )

Ví dụ

① この機械きかい危険性きけんせい以前いぜんから何度なんど指摘してきされていた。この事故じここるべくしてこったといえる。
  Sự nguy hiểm của cái máy này đã được cảnh báo nhiều lần. Tai nạn lần này xảy ra như vậy thì cũng phải thôi.

② かれったのは偶然ぐうぜんではない。練習れんしゅうにつぐ練習れんしゅうかさねて、かれつべくしてったのだ。
  Anh ấy thắng cuộc không phải là ngẫu nhiên. Luyện tập ngày đêm như vậy thì thắng cũng phải thôi.

Ghi chú :

Lặp đi lặp lại một động từ để diễn đạt ý nghĩa “việc được dự kiến chắc là sẽ xảy ra nay đã xảy ra trên thực tế”. Ví dụ (1) có nghĩa là 「事故が起こるかも知れないと心配していたら、やはり起こった」(người ta đã lo lắng rằng có thể xảy ra tai nạn thì nay quả nhiên là tai nạn xảy ra), còn ví dụ (2) là 「彼が勝ったのは偶然や幸運ではなくて、あんなに努力たのだから当然である」(việc anh ấy thắng cuộc không phải do ngẫu nhiên hay may mắn, mà anh ấy đã nỗ lực như thế, nên đó là điều đương nhiên).
Đây là cách nói trang trọng trong văn viết.

Cấu trúc 3

……べくもない ( Làm sao có thể / không thể )

Ví dụ

① 多勢たぜい無勢ぶぜいではつべくもない。
  Ít nguời thì làm sao có thể thắng được nhiều người.

② 優勝ゆうしょうのぞむべくもない。
  Không thể hi vọng vô địch được.

③ 突然とつぜんははを、とお海外かいがいにいたかれるべくもなかった。
  Anh ấy đang ở nước ngoài xa xôi như thế, làm sao biết được việc mẹ mất đột ngột.

Ghi chú :

Có ý nghĩa 「…することは、とてもできない」「…はずもない」 (việc… là không thể làm được, chắc chắn là không …). Là cách nói trang trọng, có tính văn cổ, ngày nay không được sử dụng nhiều lắm.

Được đóng lại.