Cùng nhau học tiếng nhật

なぜ…かというと

Cấu trúc

なぜ…かというと ( Sở dĩ … là vì )

Ví dụ

①  なぜ遅刻ちこくしたかというと、かけるまえ電話でんわがかかったからです。
  Sở dĩ bị trễ là vì tôi có điện thoại gọi đến, trước khi ra khỏi nhà.

②  なぜ偏西風へんせいふうくのかというと、地球ちきゅう自転じてんしているからだ。
  Sở dĩ gió tây chiếm ưu thế là vì trái đất tự quay.

③  なぜアメリカに留学りゅうがくしたかといえば、親戚しんせきがいるからです。
  Sở dĩ tôi đi du học ở Mĩ là vì ở đó có bà con.

④  なぜあんなに勉強べんきょうしているのかといえば、かれ弁護士資格べんごししかくをとるつもりなのです。
  Sở dĩ anh ấy học chăm như vậy là vì muốn lấy bằng luật sư.

Ghi chú :

Dùng với hình thức 「なぜ…かというと/かといえば」, nhằm hỏi lí do. Theo sau 「なぜ」 là những cách nói diễn tả kết quả hay hiện trạng. Lí do được nêu trong mệnh đề sau.
Cuối câu thường đi với 「からだ」, nhưng cũng có trường hợp dùng 「のだ」 như trong ví dụ (4).

Được đóng lại.