Cùng nhau học tiếng nhật

たび 

 Cấu trúc【たび 】→   tham khảo【 このたび

Được đóng lại.