Cùng nhau học tiếng nhật

おそれがある

—***—

  Cấu trúc 

おそれがある ( Sợ rằng/e rằng )

[Nのおそれがある] [V-るおそれがある]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Mẫu câu này dùng để diễn đạt ý “có khả năng xảy ra một sự việc nào đó”, nhưng giới hạn trong các trường hợp sự việc không mong đợi. Các cách nói tương tự là 「危険がある」(có nguy cơ),「不安がある」 (lo rằng). Mẫu này có tính chất văn viết. Thường dùng nhiều trong bản tin, kí sự, xã luận…

Được đóng lại.