Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 51 : ~つうじて(~通じて)Thông qua (phương tiện). Suốt (thời gian)

Ví dụ :
今、インタネットを通じて、世界中の情報を手に入れる
 
Ngày nay thông tin trên thế giới có được thong qua internet
 
あの地方1年を通じて、雨が多い。
 
Địa phương đó mưa nhiều suốt một năm
 
友人を通じて珍しい本を手に入れる。
 
Có được cuốn sách quý thông qua người bạn
 

Được đóng lại.