Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 119 : ~まいか~ ( Chắc là, chẳng phải là…hay sao, quyết không )

Giải thích:

Cách nói suy đoán, nghĩa là “không phải như vậy sao”

Ví dụ:

彼は若くみえるが、本当はかなりの年輩なのではあるまいか。
 
Anh ấy trông trẻ vậy, nhưng thực ra chắc cũng nhiều tuổi rồi
 
佐藤さんは知らないふりをしているが、全部わかっているのではあるまいか。
 
Anh Sato làm ra vẻ không biết nhưng thực ra anh ấy đã biết hết rồi
 
知識のみを偏重してきたことは、現在の入試制度の大きな欠陥ではあるまいか。
 
Việc chỉ cói trọng kiến thức chẳng phải là một khiếm khuyết lớn trong cơ chế thi cử hiện nay sao?
Chú ý:
Là cách nói trang trọng dùng trong văn viết
Chỉ ý muốn phủ định, ý chí muốn từ bỏ
Chủ ngữ được sử dụng ở ngôi thứ 1.
 
Nếu là ngôi thứ 3 thì dùng まいと思っているらしい/まいと思っているようだ。

Được đóng lại.