Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 74 : ~(の)いかんによらず ( Tùy theo, không liên quan, dù như thế nào )

Giải thích:

Với mẫu câu [AいかんによらずB] thể hiện tình trạng tùy theo A như thế nào mà B
Diễn tả tình trạng không liên quan, dù A có thế nào thì B

Ví dụ:

成績のいかんによらず、進級できる。
 
Tùy theo thành tích mà có thể được tăng cấp
 
年齢のいかんによらず、この仕事に申しし込める。
 
Có thể đăng ký vào công việc này mà không liên quan đến tuổi tác.

Được đóng lại.