Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 52 : ~をふまえて ( Tuân theo, dựa theo )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị nguyên nhân, dựa theo đó để thực hiện một hành động nào đó.

Ví dụ:

今の山田さんの報告をふまえて話し合っていただきたいと思います。
 
Tôi muốn chúng ta cùng thảo luận căn cứ trên báo cáo vừa rồi của anh Yamada
 
前回の議論をふまえて議事を進めます。
 
Chúng tôi sẽ triển khai chương trình nghị sự trên cơ sở những gì đã bàn luận lì trước.

Được đóng lại.