Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 13 : ~とあれば ( Nếu…, thì…. )

* Giải thích:
 
Dùng khá nhiều với dạng câu “Nếu / thì cái gì cũng sẽ / dám làm”
 
* Ví dụ:
 
両親が来るとあれば、部屋をきれいにしなければなりません。
 
Nếu bố mẹ đến thì phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ
 
家族の幸せのためとあれば、どんな苦労をしてもいいです。
 
Nếu là vì hạnh phúc của gia đình thì khồ đến đâu tôi cũng làm
 

Được đóng lại.