Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 122 : ~とみるや ( Vừa…thì liền )

Giải thích:

Với hình thức [Aとみるや] thể hiện ý nghĩa [nếu đánh giá A thì liền B], hành đông sau khi đánh giá diễn ra nhanh chóng.

Ví dụ:

母が家を出たとみるや、ゲームをかした。
 
Mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì tôi liền chơi game
 
母は隣のスーパーの安いとみるや、すぐに飛んでいった。
 
Mẹ nói siêu thì gần nhà rẻ thì tôi liền phóng ngay đi
 
マイの意見に賛成ほうがいいとみるや、彼女はすぐに意見を変えた。
 
Vừa nói là nên tán thành ý kiến của Mai thì cô ta liền thay đổi ý kiến.
 

Được đóng lại.