Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 談 ( Đàm )

Kanji:

Âm Hán:

Đàm

Nghĩa: 

Bàn bạc

Kunyomi ( 訓読み ).

かた(る)

Onyomi ( 音読み ).

ダン

Cách viết:

Chữ đàm

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
談話するだんわするtrò truyện
余談よだんsự nói ngoài lề
談話だんわbuổi nói chuyện
内談ないだんCuộc thảo luận riêng tư
下相談したそうだんsự bàn bạc ban đầu; sự thảo luận sơ bộ
談話を楽しむだんわをたのしむvui miệng
冗談じょうだんbông đùa; bông lơn; câu nói đùa; chuyện đùa
談合するだんごうする điều đình
会談かいだんhội đàm; sự hội đàm

Được đóng lại.